Onderstaand de laatste versie van onze Algemene voorwaarden;

 

Artikel 1; Definities

1.1 In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

Blok boosters: Eenmanszaak Blok boosters, in Woerden aan de Pelmolenlaan 16-18 (3447 GW), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91182158.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Blok boosters een Overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, dan wel aan haar een Opdracht heeft verstrekt, respectievelijk wenst te verstrekken, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtnemer: Blok boosters.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Blok boosters tot stand komt, inclusief de overeengekomen wijzigingen of aanvullingen.

Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Blok boosters te bepalen werkzaamheden die door Blok boosters verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Schriftelijk: per papier, email, fax of via andere elektronische wijze verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk Blok boosters hebben bereikt.

 

Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, Opdrachten en Overeenkomsten tussen Blok boosters en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
De toepasselijkheid van algemene- of inkoop voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten met Blok boosters, voor de uitvoering waarvan Blok boosters derden inschakelt.

2.3 Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Blok boosters en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.5 Indien Blok boosters niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen in het geheel niet van toepassing zijn, of dat Blok boosters in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3; Aanbiedingen en Offertes

3.1 Aanbiedingen en Offertes van Blok boosters zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle hiervoor essentiële informatie heeft verstrekt.

3.2 De door Blok boosters gemaakte aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn 30 dagen geldig, ingaande op de dagtekening van de aanbieding of de offerte, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in aanbiedingen of offertes van Blok boosters zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Blok boosters niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht of Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten en/of Overeenkomsten.

3.6 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Blok boosters daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan tot stand conform het aanbod van Blok boosters. Over de afwijkende punten hebben partijen dan geen overeenstemming bewaard tenzij Blok boosters alsnog met de afwijkingen instemt.

 

Artikel 4; Totstandkoming van een overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van een door Blok boosters gedaan aanbod. Indien aan de totstandkoming van een Overeenkomst nadere voorwaarden zijn gesteld komt een opdracht slechts tot stand indien eveneens aan die voorwaarden is voldaan door Opdrachtgever.

4.2 Indien aanvaarding van een aanbod van Blok boosters, dan wel voldoening aan de nadere voorwaarden, plaatsvindt na dertig dagen na dagtekening van de aanbieding of offerte geldt de aanvaarding als een aanbod van Opdrachtgever aan Blok boosters. Een Overeenkomst komt dan tot stand door aanvaarding van dat aanbod door Blok boosters. Deze aanvaarding kan ook gelegen zijn in het met medeweten en instemming van Opdrachtgever beginnen met het uitvoeren van de aangeboden Overeenkomst als ware die aanvaardt.

 

Artikel 5; Uitvoering van de Opdracht en dienstverlening

5.1 Blok boosters zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Blok boosters zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Blok boosters kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

5.2 Blok boosters heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blok boosters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Blok boosters zijn verstrekt, heeft Blok boosters het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Blok boosters de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken, heeft betaald.

5.5 De uitvoering van de Opdrachtgever en/of Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 6; Extra werkzaamheden

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht en/of Overeenkomst aanpassen.

6.2 Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht en/of Overeenkomst gelden onder dezelfde voorwaarden als de reeds gesloten Overeenkomst of gegeven Opdracht, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden de extra kosten voor wijziging van de Opdracht of Overeenkomst aan Blok boosters te voldoen.

6.3 Indien partijen overeenkomen dat de Opdracht en/of Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Blok boosters zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de Opdracht en/of Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Blok boosters de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
6.5 In afwijking van lid 2 zal de Opdrachtgever niet gehouden zijn extra kosten aan Blok boosters te voldoen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Blok boosters kunnen worden toegerekend.

6.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Blok boosters daarbij aangeven of en in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7; Rapportering

7.1 Rapportering door Blok boosters aan Opdrachtgever vindt plaats zoals is vastgelegd in de Opdracht en/of Overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringmedium is afgesproken, bepaalt Blok boosters welk medium hiervoor wordt gebruikt.

 

Artikel 8; Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Blok boosters aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

8.2 In voorkomende gevallen staat de Opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarop door hem niet of niet tijdig correcties aan Blok boosters zijn toegezonden.

8.3 Door Blok boosters ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij Opdrachtgever binnen een periode van veertien (14) dagen na toezending hiervan daarin gewenste wijzigingen of aanpassingen schriftelijk kenbaar maakt aan Blok boosters.

8.4 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Blok boosters aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever vrijwaart Blok boosters voor aanspraken door derden die door de (wijze van) uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst schade lijden indien dat aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, bijvoorbeeld door het verstrekken van materiaal waardoor rechten van derden geschaad worden.

8.5 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Blok boosters.

 

Artikel 9; Geheimhouding

9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht en/of Overeenkomst van elkaar of uit een andere niet-openbare bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard of herkomst van de informatie. De verstrekte geheime informatie zal slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.

9.2 Blok boosters behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tenzij Opdrachtgever hier voorafgaand aan de opdracht bezwaar tegen maakt.

9.3 De (persoons-)gegevens die aan Blok boosters worden verstrekt worden door Blok boosters gebruikt om met Opdrachtgever te kunnen communiceren over de voortgang van de Opdracht en/of Overeenkomst en nieuwe aanbiedingen te kunnen doen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 10; Intellectuele eigendom

10.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Blok boosters verleende diensten, rusten bij Blok boosters. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

10.2 Alle door Blok boosters verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, checklisten en adviezen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om stukken en/of informatie verkregen van Blok boosters openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Blok boosters en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Blok boosters.

10.3 Alle door Blok boosters geleverde stukken ter vervulling van de Opdracht en/of Overeenkomst, zoals documenten en rapportages blijven eigendom van Blok boosters. Na afloop of opzegging van de Opdracht en/of Overeenkomst kan Blok boosters Opdrachtgever verzoeken de onder 10.2 aangeduide verstrekte stukken van haar website of ander openbaar platform te verwijderen en/of aan haar retour te zenden.

10.4 Blok boosters behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart Blok boosters voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

 

Artikel 11; Contractduur en opzegging

11.1 De Opdracht en/of Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die is opgenomen in de Opdrachtbevestiging of de Overeenkomst.

11.2 Indien geen bepaalde periode wordt overeengekomen, wordt de Opdracht en/of Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

11.3 Een Opdracht en/of Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

11.4 Een Opdracht en/of Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een (1) maand .

11.5 Blok boosters heeft het recht de Opdracht en/of Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend dan wel Opdrachtgever een akkoord buiten faillis­se­ment aanbiedt, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;
b. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Opdracht en/of Overeenkomst.

c. Opdrachtgever de door Blok boosters gevraagde gegevens, informatie of medewerking niet verstrekt dan wel verleent binnen een daarvoor door Blok boosters gestelde redelijke termijn.

11.6 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Blok boosters of de Opdracht door haar wordt teruggegeven aan Opdrachtgever, zal Blok boosters in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Blok boosters extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Blok boosters anders aangeeft.

11.7 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order, of verleende Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de reeds bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringkosten daarvan en de voor de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12; Honorarium

12.1 Het honorarium van de Blok boosters is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten.

12.2 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

12.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Blok boosters, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

12.4 Bij alle Opdrachten en Overeenkomsten zullen de kosten maandelijks achteraf in rekening worden gebracht.

12.5 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de Overeenkomst, offerte of Opdracht geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na het verlenen van de Opdracht of het sluiten van de Overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, is Blok boosters gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen hierop aan te passen en conform de aangepaste prijs aan Opdrachtgever te factureren.

 

Artikel 13; Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Blok boosters aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

13.2 Indien betaling is uitgebleven na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum, is de Opdrachtgever zonder verdere sommatie of ingebrekestelling in verzuim.

13.3 Indien vervolgens de betaling niet binnen 14 dagen na dagtekening wordt voldaan, ontvangt de betreffende eigenaar een aanmaning alsmede ingebrekestelling. Hiervoor wordt voor incassokosten à € 40,00 excl. BTW in rekening gebracht bij de betreffende debiteur conform de Incassokostenstaffel van art. 2 Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten d.d. 27 maart 2012 (BIK). Alle kosten die aan deze incasso-opdracht verbonden zijn, zowel in als buiten rechte danwel (buiten)wettelijke renten en overige bijkomende kosten, zijn geheel voor rekening van de debiteur.

13.4 Indien betaling wederom uitblijft, volgt 7 dagen na dagtekening van de eerste aanmaning, de tweede en laatste aanmaning. Blok boosters staat dan in haar recht om het resterende maximaal te vorderen bedrag aan incassokosten in rekening te brengen bij de betreffende debiteur conform het bij artikel 13.3 genoemde besluit.

13.5 Indien het verschuldigde bedrag dan niet binnen 5 dagen na dagtekening van de tweede aanmaning is voldaan, wordt de vordering uiteindelijk uit handen gegeven aan een deurwaarder of advocaat.

13.6 Bij het aangaan van de Overeenkomst of het aanvaarden van de Opdracht kan Blok boosters een voorschot bedingen. Het voorschot zal vermeld worden in de Opdrachtbevestiging, Overeenkomst en/of de offerte. De Opdrachtgever is gehouden het voorschot tijdig te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.7 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend dan wel Opdrachtgever een akkoord buiten faillis­se­ment aanbiedt, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Blok boosters verschuldigde bedragen direct geheel opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Tegelijkertijd heeft Blok boosters het recht het leveren van de dienst te stoppen.

13.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.9 Opdrachtgever kan zich niet op verrekening beroepen jegens Blok boosters. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de Overeenkomst of Opdracht met Blok boosters te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 14; Klachten

14.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige Opdracht of (onderdeel van een) Overeenkomst dient door de Opdrachtgever bij Blok boosters schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen nadat Opdrachtgever hiermee bekend is geworden.

14.2 Blok boosters zal zich inspannen om klacht die in overeenstemming met artikel 14.1 is ingediend, zo goed mogelijk af te handelen. Na het indienen van de klacht dient Opdrachtgever Blok boosters in de gelegenheid te stellen deze klacht en haar gegrondheid te onderzoeken en aan de klacht tegemoet te komen door alsnog de overeengekomen of aanvullende werkzaamheden te verrichten.

14.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

 

Artikel 15; Aansprakelijkheid

15.1 Blok boosters is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Blok boosters.

15.2 Blok boosters is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Blok boosters bij de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst heeft ingeschakeld.

15.3 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Blokbooster wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld, toedoen of nalaten van de Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.

15.4 Blok boosters aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele aansprakelijkheid voor door of zijdens Opdrachtgever aan Blok boosters verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.

15.5 Partijen sluiten nadrukkelijk uit de aansprakelijkheid van Blok boosters voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Blok boosters en/of derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Dit geldt ook indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst heeft geleid.

15.6 Indien – met inachtneming van de vorige leden – Blok boosters op enig moment toch aansprakelijk is voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Opdracht en/of Overeenkomst door Blok boosters, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de Opdracht of Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.7 Schade waarvoor Blok boosters op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever tijdig over de daaraan ten grondslag liggende oorzaak heeft geklaagd bij Blok boosters, conform artikel 14.

15.8 De Opdrachtgever vrijwaart Blok boosters ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst.

 

Artikel 16; Overmacht

16.1 Blok boosters is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Blok boosters geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blok boosters niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, noodweer, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Blok boosters ingeschakelde derden.

16.2 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is Blok boosters gerechtigd de verplichtingen uit de Opdracht of Overeenkomst op te schorten, zonder dat Opdrachtgever haar tot directe nakoming kan dwingen. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn Blok boosters en Opdrachtgever ieder voor zich gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel de Opdracht in te trekken, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.3 Indien Blok boosters ondanks de overmachtsituatie gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Opdracht of Overeenkomst.

 

Artikel 17; Slotbepalingen

17.1 Blok boosters en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de rechten en plichten uit de tussen hen gesloten Overeenkomst of door een hunner gegeven Opdracht over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

17.2 Blok boosters heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten of gegeven Opdrachten. Dergelijke wijzigingen worden schriftelijk of per email bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

17.3 Indien een bepaling van de Opdracht, Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Opdracht, Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Blok boosters het recht om een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling daarvoor in de plaats te stellen, die de nietige bepaling althans de strekking daarvan zo dicht als mogelijk benadert.

17.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging of de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging of de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

 

Artikel 18; Toepasselijk recht en Forumkeuze

18.1 Alle Opdrachten en Overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Opdrachten of Overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt moeten worden bij de Rechtbank te Utrecht. Niettemin heeft Blok boosters het recht om geschillen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever aanhangig te maken.